Χρεοκοπημένες εταιρίες με πλούσιους ιδιοκτήτες


Για πρώτη φορά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με το νέο νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση θα μπορεί να ελέγχει τη προσωπική περιουσία μελών διοικητικών συμβουλίων καθώς έχουμε το φαινόμενο των πλούσιων ιδιοκτητών και μελών εισηγμένων με εταιρίες να βρίσκονται στα όρια της χρεοκοπίας.

Επίσης θα ελέγχονται συγγενικές σχέσεις αλλά και τα τυπικά προσόντα για κάθε μέλος των εισηγμένων εταιριών και στις επιτροπές ελέγχου.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια, είδαμε πολλές περιπτώσεις εισηγμένων εταιριών να χρεοκοπούν επειδή οι ιδιοκτήτες τους αφενός μεν έβγαλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό αδιαφορώντας για τη ζημιογόνο πορεία τους και αφετέρου δεν ενδιαφέρθηκαν να αντιστρέψουν την αρνητική εξέλιξη των εταιριών και τις άφησαν να οδηγηθούν στη πτώχευση.

Ο βασικός άξονας του νομοσχεδίου που θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή μετά τις 20 Ιανουαρίου 2020, αφορά την εσωτερική οργάνωση της εισηγμένης εταιρείας με την εισαγωγή ρυθμίσεων που θα στοχεύουν στη σταδιακή διαμόρφωση μιας εταιρικής κουλτούρας. Προς το σκοπό αυτό επικαιροποιούνται και εμπλουτίζονται διατάξεις του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως η δημιουργία πολιτικών καταλληλότητας και πολιτικών αυτό-αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο δεύτερος άξονας αφορά τη βελτίωση της σχέσης της εταιρίας με τους μετόχους, καθώς θα διευκολύνει την άμεση επικοινωνία τους με την εταιρεία και έτσι θα προωθήσει την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή τους σε αυτήν.

Επίσης θεσπίζεται η συστηματικότερη παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων των επιχειρήσεων. Αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω της υποβολής των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα είναι σύμφωνη με τα νέα συστήματα οικονομικών καταστάσεων (XBRL). Έτσι, ενισχύεται η διαφάνεια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και παράλληλα, περιορίζονται δραστικά τα σφάλματα. Στις βασικές διατάξεις θεσπίζεται η θεσμοθέτηση αυστηρότερων απαιτήσεων για ποιοτικές εκθέσεις των εταιρειών, που παρέχουν πληροφόρηση σε μη χρηματοοικονομικά θέματα, όπως περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα συμβάλουν στην ενίσχυση και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, στον εκσυγχρονισμό της εταιρικής διακυβέρνησης και στη δημιουργία μακροπρόθεσμων επιχειρησιακών στρατηγικών.

Πηγή: Reporter.gr


Δείτε περισσότερα εδώ