Τρεις ανατροπές και πολλές καινοτομίες φέρνει η πρόταση της Επιτροπής Πισσαρίδη

Τι προβλέπει για φόρους, συντάξεις και δημόσιο.

Τρεις ανατροπές και πολλές καινοτομίες φέρνει η πρόταση της Επιτροπής Πισσαρίδη το “ενδιάμεσο κείμενο” της οποίας δόθηκε αργά χθες βράδυ στη δημοσιότητα.

Οι ανατροπές με δυο λόγια:

 • ΦΟΡΟΙ: Μείωση συντελεστών. Εξορθολογισμός, συγχώνευση και απλούστευση όλων των φόρων για την ακίνητη περιουσία. Μείωση του βάρους στη μισθωτή εργασία με συνδυαστικά μέτρα όπως (α) μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (για παράδειγμα μέσω ενός σταθερού ποσού εισφορών υγείας για όλους τους εργαζόμενους), (β) απάλειψη της «εισφοράς αλληλεγγύης», και (γ) μείωση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος. Ενσωμάτωση εισοδημάτων σε ενιαία κλίμακα φορολογίας, ανεξάρτητα από την πηγή. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και περικοπή εισφορών. Μείωση του κόστους παραγωγής στη μεταποίηση, κυρίως μέσω επιταχυνόμενων φορολογικών αποσβέσεων για επενδύσεις σε εξοπλισμό.

 • ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. Αναλογικότερη σύνδεση των κύριων με τις εισφορές και επικουρικές με όρους «ιδιωτικής αποταμίευσης». Ενίσχυση της αναλογικότητας και διαφάνειας του δημόσιου διανεμητικού πρώτου πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης και ταυτόχρονα ανάπτυξη ενός δεύτερου και τρίτου πυλώνα με κίνητρα για ιδιωτικές αποταμιευτικές αποφάσεις. Μετάβαση από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής σύνταξης, με άμεση εφαρμογή για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας και εθελοντικά για όσους άλλους εργαζόμενους το επιθυμούν.

 • ΔΗΜΟΣΙΟ. Αξιολόγηση παντού και διεύρυνση της κινητικότητας. Θεσμική ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, κυρίως μέσω της αύξησης της θητείας και της κινητικότητας στις ανώτερες διοικητικές θέσεις, καθώς και της αναβάθμισης του ρόλου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Καθολική εφαρμογή της αξιολόγησης. Συνέχιση και εμβάθυνση των διαδικασιών ψηφιοποίησης με έμφαση στη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών και στην ευχρηστία τους από τους πολίτες. Εφαρμογή της αρχής μόνο μίας φοράς (once-only principle) για την παροχή δεδομένων πολιτών και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο.

Οι καινοτομίες με δυο λόγια:

Δίνεται έμφαση στους «καταλύτες» της καινοτομίας (innovation enablers), δηλαδή στους παράγοντες που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία μέσω της καινοτομίας. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • την ποιότητα των θεσμών,

 • την εφαρμογή των νόμων,

 • την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου,

 • τις ψηφιακές, ενεργειακές και λοιπές υποδομές,

 • την πρόσβαση σε μετοχικά κεφάλαια, τις δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α, Research and Development) από τις επιχειρήσεις,

 • τις καταθέσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,

 • την απασχόληση σε βιομηχανίες έντασης γνώσης,

 • τις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας,

 • την ποιότητα των πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων,

 •  τη συνεργασία πανεπιστημίων-βιομηχανίας, και

 • τις δημόσιες συμβάσεις προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Για όλα τα παραπάνω προτείνονται προς συζήτηση, συγκεκριμένες πολιτικές. Πηγή: economico.gr


Διαβάστε επίσης: Το «άλλο» μοντέλο της ανάπτυξης

Δείτε περισσότερα

10 views0 comments