Δημοσιεύεται η ΚΥΑ για το συμψηφισμό του clawback με επενδυτικές δαπάνες

Επί του πιεστηρίου βρίσκεται το τελικό κείμενο της Κοινής Υπουργικής απόφασης που προβλέπει την αφαίρεση από το claback έως και 100 εκατ. ευρώ τα οποία δαπανήθηκαν για έρευνα και παραγωγή.

Άμεσα αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Άδωνη Γεωργιάδη και Βασίλη Κικίλια, η οποία προσδιορίζει τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμψηφισμού ποσοστών επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής με το clawback το οποίο επιβαρύνει τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρόκειται για το πρώτο βήμα στην ελάφρυνση του εν λόγω βάρους το οποίο εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε το 2019 στα 1,3 δισ. ευρώ (ΕΟΠΥΥ και νοσοκομεία).

Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο το οποίο θα φέρει και την υπογραφή του Υφυπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη, οι εταιρείες που επιθυμούν να συμψηφίσουν μέρους του clawback με επενδυτικές δαπάνες θα πρέπει να διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, να έχουν ρυθμίσει την καταβολή των οφειλόμενων ποσών της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης καθώς και των οφειλόμενων ποσών επιστροφής (rebate) των προηγούμενων ετών, καθώς και να φροντίσουν για την εμπρόθεσμη καταβολή των rebate από εδώ και στο εξής.

Όπως είχε γίνει γνωστό, για το έτος 2019, που είναι και το έτος έναρξης του μέτρου, το συνολικό ποσό των δαπανών το οποίο θα συμψηφιστεί, εντός του 2020 θα αφορά στο clawback του δευτέρου εξαμήνου με τη συνολική ελάφρυνση να διαμορφώνεται στα 50 εκατ. Ευρώ. Το ποσό θα κατανεμηθεί ισόποσα στις δύο κατηγοριών δαπανών, δηλαδή, 50% για δαπάνες έργων Έρευνας και Ανάπτυξης και το άλλο 50% τις δαπάνες για επενδυτικά σχέδια.

Βέβαια, όπως αποσαφηνίζεται η διαδικασία αφορά σε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και παραγωγικές επενδύσεις του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2019 και μετά, όμως την ίδια ώρα ξεκαθαρίζεται ότι οι συμβάσεις για τις δαπάνες αυτές μπορεί να έχουν γίνει καθόλο το έτος. Στόχος είναι το ποσό επενδύσεων που θα συμψηφιστεί για το 2020 να ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ, αν και το ακριβές ύψος του θα καθοριστεί εν πολλοίς από την πρώτη εφαρμογή του μέτρου. Πάντως, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που μια από τις δυο κατηγορίες δαπανών δεν απορροφήσει όλο ποσό που τις αντιστοιχεί, ενώ η άλλη το υπερβεί, τότε το πλεονάζον ποσό μεταφέρεται στη δεύτερη κατηγορία. Ακόμη, οι επενδύσεις που συμψηφίζονται θα πρέπει να είναι αποκλειστικά αυτοχρηματοδοτούμενες.

Έρευνα και Ανάπτυξη

Σε ό,τι αφορά τις κλινικές μελέτες που θα μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία αυτές θα μπορούν να είναι είτε προκλινικές, δηλαδή εργαστηριακές φαρμακοτεχνικής μορφής καθώς και κλινικές μελέτες των Φάσεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. Ακόμη, εντάσσονται δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν στην παραγωγή δοκιμαστικών παρτίδων και αξιολόγηση της διεργασίας σε πιλοτική κλίμακα με ικανό μέγεθος και αριθμό παρτίδων. Επίσης, προβλέπεται και η ένταξη έρευνας και ανάπτυξης «στο πεδίο των νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται με τελικό σκοπό την αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της ανθρώπινης υγείας όπως ψηφιακής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, ασφάλειας δικτύων και δεδομένων, ελέγχου ποιότητας παραγωγής προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, ανάπτυξης λογισμικού, προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών».

Παραγωγικές επενδύσεις

Σε ό,τι αφορά τις παραγωγικές επενδύσεις, στην ΚΥΑ σημειώνεται ότι αφορά δραστηριότητες για επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής που αφορούν «κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην εγκατάσταση νέων ή στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, τη βελτίωση υφιστάμενων διεργασιών παραγωγής ή/και την αύξηση της δυναμικότητας της παραγωγικής διαδικασίας. Υλοποιούνται με δράσεις σχεδιασμού, μεταφοράς τεχνολογίας, κατασκευής κτιριακών και ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων παραγωγής, αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού παραγωγικής διεργασίας, εργαστηριακού εξοπλισμού, οργάνων ελέγχου και πληροφοριακών συστημάτων, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές».

Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα